WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW POBUDOWLANYCH ZADZWOŃ:

530 307 010

Organizacja i pozwolenie na rozbiórkę budynku

przez ananadsy
pozwolenie na rozbiórkę

Rozbiórka budynku to proces, który może być bardzo kosztowny i czasochłonny. Właściciel budynku ma prawo podjąć decyzje o jego wyburzeniu, ze względu na zły stan techniczny lub konkretne plany z nim związane. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem tego procesu uzyskać odpowiednie pozwolenia i dobrze go zaplanować. Kolejną istotną kwestią jest fakt, że pozwolenie na wyburzenie budynku jest ważne przez 2 lata od momentu jego złożenia. Jeśli prace do tego czasu nie zostaną rozpoczęte należy ponownie złożyć dokumenty i czekać 30 dni na ich rozpatrzenie.

Kiedy nie trzeba zgłaszać rozbiórki budynku?

Rozbiórki nie wymaga pozwolenia, w momencie kiedy, dotyczy budynku, który nie jest wpisany do rejestru zabytków, jest nie objęty ochroną konserwatorską oraz ma odpowiednie parametry. Jeśli chodzi o wymiary, mówimy tu o wysokości poniżej 8 m oraz odległości od działki, która nie przekracza połowy jego wysokości. Część rozbiórek została zwolniona z tego procesu. Jakich więc rozbiórek nie trzeba zgłaszać?

  • budynków i budowli, które nie są wpisane do rejestru zabytków oraz takich nieobjętych ochroną konserwatorską,
  • obiektów i urządzeń budowlanych, na budowie, która nie wymaga pozwolenia na budowę oraz nie podlegają jako zabytki,
  • budynków i budowli, które zlokalizowane są na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.

Jak starać się o pozwolenie na rozbiórkę budynku?

Aby ubiegać się o pozwolenie na rozbiórkę budynku, należy wypełnić formularz wniosku i złożyć go wraz z kopią tytułu prawnego do nieruchomości. Pozwolenie zostanie wydane, jeśli inne strony nie zgłoszą sprzeciwu. Do wniosku na przyzwolenie należy dołączyć:

  • Zgodę właściciela budynku, ewentualnie jego kopię,
  • Szkic, na którym znajduje się usytuowanie obiektu budowlanego,
  • Opis posiadający zakres oraz sposób prowadzenia robót rozbiórkowych,
  • Opis zawierający sposób zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia,
  • Projekt rozbiórki obiektu.

Zgłoszenie dotyczące robót rozbiórkowych należy zgłosić do urzędu starostwa powiatowego lub w urzędzie miasta na prawach powiatu. Ważne jest, aby szczegółowo określić rodzaj, zakres oraz sposób wykonywania przez nas robót. Może również zdarzyć się sytuacja, w której organ może nałożyć na nas obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów techniczno-budowlanych może zostać nałożony na nas obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego (odbudowa budynku).

Gdzie składować odpady po rozbiórce budynku?

Rozbiórka budynku może być procesem kosztownym i czasochłonnym. Ważne jest, aby wiedzieć, co zrobić z odpadami, które powstają podczas tego procesu. Odpady można przechowywać w kontenerze przeznaczonym do takich odpadów do czasu ich właściwej utylizacji. Natomiast najlepszym sposobem ich utylizacji będzie oddanie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkty te działają we wszystkich gminach, a w największych miastach znajduje się nawet kilka takich punktów.