WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW POBUDOWLANYCH ZADZWOŃ:

530 307 010

Czym są odpady komunalne?

przez ananadsy
odpady komunalne

Większość z nas stosuje wymiennie pojęcie odpadów komunalnych i śmieci. Jednak nie wszystkie śmieci to odpady komunalne. A więc czym są odpady komunalne? Według definicji, są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, czyli związane bezpośrednio z nieprzemysłową działalnością człowieka. Odpady komunalne nazywane są też odpadami bytowymi. Do odpadów komunalnych zalicza się również te pochodzące od innych wytwórców ale mające charakter i skład podobny do odpadów produkowanych w gospodarstwach domowych – z wykluczeniem odpadów niebezpiecznych. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Podział odpadów komunalnych

Podział odpadów komunalnych niekoniecznie musi być taki sam, jak podział, który stosowany jest przy segregowaniu śmieci. Odpady można zakwalifikować do wielu grup na podstawie różnorakich kryteriów. Są to m. in. pochodzenie, szkodliwość, toksyczność, stan skupienia lub skład chemiczny. Może być to też przydatność do dalszego przetworzenia i wykorzystania. O szkodliwości i toksyczności odpadów decyduje zawartość składników niebezpiecznych dla organizmów żywych, dla wód powierzchniowych i gleby lub dla atmosfery. Wpływ ma również łatwopalność oraz właściwości rakotwórcze. Ze względu na stopień zagrożenia odpady dzieli się na:

  • grożące zakażeniem (znajdują się w nich drobnoustroje lub jaja pasożytów),
  • grożące skażeniem (składające się z substancji promieniotwórczych),
  • szczególnie szkodliwe dla środowiska (zawierające substancje trujące lub szkodliwe),
  • surowe produkty.

Segregacja odpadów komunalnych

Z uwagi na stale rosnącą ilość odpadów z gospodarstw domowych, od wielu lat na świecie propagowana i stosowana jest segregacja odpadów komunalnych. Takie śmieci segregujemy na:

  • odpady biodegradowalne – brązowy pojemnik; wrzucamy tam: obierki, resztki kuchenne, trawę, gałęzie, liście itp.; nie wrzucamy: drewna, kamieni, odpadów zwierzęcych);
  • szkło – zielony pojemnik; wrzucamy tam: puste butelki, słoiki, inne opakowania szklane; nie wrzucamy żarówek, napełnionych butelek, ceramiki, porcelany;
  • metale i tworzywa sztuczne – żółty pojemnik; wrzucamy tam : puszki, plastikowe butelki, reklamówki foliowe, zakrętki; nie wrzucamy ubrań, pieluch, brudnych opakowań;
  • papier – niebieski pojemnik; wrzucamy tam: gazety, kartony, makulaturę, ulotki; nie wrzucamy: kuchennych ręczników jednorazowych, brudnych opakowań papierowych;
  • odpady zmieszane – czarny pojemnik; wrzucamy tam: odpady zwierzęce, pieluchy, ubrania, ceramikę, żarówki; nie wrzucamy baterii, farb, lakierów, elektroodpadów.

Odpady niepasujące do żadnej z rodzajów odpadów, powinny trafić do pojemników na odpady zmieszane. Wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które są utylizowane w inny sposób. Do tej grupy należą na przykład przeterminowane leki, które powinny być oddawane do apteki, bądź baterie i zużyte artykuły elektroniczne.

Jak się pozbyć odpadów komunalnych?

Jak się pozbyć odpadów komunalnych? Wywożone, utylizowane, bądź przetwarzane są one przez miejskie lub gminne przedsiębiorstwa odpadów. Każde miasto lub gmina ma swojego podwykonawcę. W Poznaniu taką rolę pełni kilka firm – w zależności od dzielnicy i typu koszów na śmieci. Odpowiadają one za wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych (to często wykonywane jest rzadziej, np. raz na dwa tygodnie).